Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Rodzenia Ambaya.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Anna Parol-Duchińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FeelFitMind Anna Parol-Duchińska.

 

2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych: telefon kontaktowy – 504 192 146, adres email – kontakt@ambaya.pl.

 

3. Cele zbierania danych:

a) realizacja świadczenia usług na rzecz Klienta przez Szkołę Rodzenia Ambaya (art. 6 ust. 1 lit b) RODO)

b) cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

c) marketing bezpośredni ( art.6 ust.1 c RODO)

d) wykonanie obowiązków prawnych ( art.6 ust.1c RODO- obowiązek prawny) np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji itp, dane będą przechowywane przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie dokumentów np. przepisy podatkowe

e) dochodzenie roszczeń ( art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy.

 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych: kontakt@ambaya.pl

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług na rzecz Klienta przez szkołę rodzenia (np. podane dane osobowe mogą zostać użyte do kontaktu w celu poinformowania o odwołaniu zajęć; zmian w grafiku zajęć, przedstawienia oferty szkoły itd.).

 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 

7. Rodzaj zbieranych danych osobowych:

  1. imię i nazwisko, nr telefonu oraz email – dane podawane podczas kontaktu ze szkołą rodzenia, niezbędne w celu świadczenia oferowanych usług

  2. dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronie internetowej szkoły rodzenia pod adresem www.ambaya.pl tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.

  3. dane zbierane automatycznie w trakcie kontaktu za pomocą formularza ze strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, mediów społecznościowych itp., przekazywane są dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych osobom trzecim, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji Klienta (Pana/Pani) z usług szkoły rodzenia, o czym klient zobowiązany jest poinformować osobiście, telefonicznie lub drogą mailową Administratora Danych Osobowych.

 

10. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się dołożyć  wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie niezbędne środki ochrony danych osobowych – w formie fizycznej, technicznej i organizacyjnej, przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zarówno proces gromadzenia danych, jak i bazy danych je przechowujące, zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

11. Zmiana polityki prywatności.

Szkoła Rodzenia Ambaya zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowych zasad na stronie www.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych oraz polityki prywatności, prosimy o kontakt drogą mailową kontakt@ambaya.pl